กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสมพร พิริยะพาณิชย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1