เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ชื่องานวิจัย          ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง  ท่องเที่ยวเอเชียและดินแดนโอเชียเนีย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัย                   นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ

ผู้เชี่ยวชาญ         (1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย  (2) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย                (3) นางสุคนธ์   สินธพานนท์  (4) นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์  (5)  นางสาวละเอียด    สดคมขำ 

ปีการศึกษา   2558

 

บทคัดย่อ

 

                             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา  (2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา  และ (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล  ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  42 คน  ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา จำนวน 10 แผน  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ (4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent 

                               ผลการวิจัยปรากฏว่า  (1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัด       การเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01  และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้โมเดลซิปปาในระดับพึงพอใจมากที่สุด

คำสำคัญ   โมเดลซิปปา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์    


 

โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 1232 ครั้ง