เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ

ชื่องานวิจัย         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ  เรื่อง กฎหมายอาญา   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้วิจัย                   นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ

ผู้เชี่ยวชาญ         (1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย  (2) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย                     (3) นางสุคนธ์  สินธพานนท์  (4) นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์  (5)  นางสาวละเอียด    สดคมขำ 

ปีการศึกษา         2560 

 

 

บทคัดย่อ

 

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา  (3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา   กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง  จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 36 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ  เรื่อง กฎหมายอาญา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที t-test แบบ dependent  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา มีประสิทธิภาพ 80.91/81.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ  เรื่อง กฎหมายอาญา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ (4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

 

 

คำสำคัญ   แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   เทคนิคหมวกหกใบ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 


 

โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 1042 ครั้ง