ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

 ให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้ พร้อมผู้ปกครองนักเรียน มามอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2563
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
 โดยนำเอกสารหลักฐานมาประกอบการมอบตัว  ดังนี้

 

๑. ใบมอบตัว (กรอกรายละเอียดมาให้ครบถ้วน)

๒. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓. ใบ ปพ.๑ ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร ของนักเรียน บิดา มารดา (กรณีไม่มีทะเบียนของบิดาหรือ

มารดาให้นำใบสูติบัตรมา)

๕. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

กรณีนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน-เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

 

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1028 ครั้ง