ภาพกิจกรรม
จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะครูประจำชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ แบบ On-hand ด้วยหนังสือ แบบฝึกหัด ใบความรู้ และแบบ On-demand ผ่านแอปพลิเคชั่น VDOประกอบการสอน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ปกครองและนักเรียนมารับเอก่สารดังกล่าว พร้อมส่งTimeLine ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตุสาร
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,14:21   อ่าน 37 ครั้ง