ภาพกิจกรรม
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูประจำชั้นเรียนระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ แบบ On-hand ด้วยหนังสือ แบบฝึกหัด ใบความรู้ และแบบ On-demand ผ่านแอปพลิเคชั่น VDOประกอบการสอน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ปกครองและนักเรียนมารับเอก่สารดังกล่าว พร้อมส่งTimeLine ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตุสาร ทั้งนี้ ผอ.มยุรี ใบบัว รองฯ ปรีชา ภูชมศรี ได้มาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับคณะครูประจำชั้นเรียนปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,13:57   อ่าน 21 ครั้ง