ภาพกิจกรรม
รับการอบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”
ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” ในรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:27   อ่าน 13 ครั้ง