พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร

1. พัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
4. พัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง