วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 

“พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง”