ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน
 

            โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ได้ก่อตั้งขึ้นก่อนการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา  โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 ขณะนั้นไม่มีอาคารเรียน ต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน เรียกชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนประจำอำเภอท่าพี่เลี้ยง”  ต่อมาในปี   พ.ศ. 2476   ทางอำเภอได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนประชาบาลวัดประตูสาร”  ยังคงอาศัยศาลา   การเปรียญของวัดเป็นที่เรียน  ต่อมา พ.ศ. 2479 ทางราชการได้ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นในเขตบริเวณ   วัดพระไกร ซึ่งมีอาณาเขตติดกับวัดประตูสาร โดยใช้ไม้เก่าที่รื้อจากโรงเรียนเกษตรกรรมที่วัดกุฏีสงฆ์ และไม้บางส่วนที่ซื้อเพิ่มเติม  เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูง
            พ.ศ. 2480 โอนมาสังกัดเทศบาลเป็นครั้งแรกใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเทศบาล 2 (ประศาสน์วิทยา) เป็นโรงเรียนเทศบาลได้  3 ปี  ก็โอนกลับไปเป็นโรงเรียนประชาบาลอีกครั้ง
            พ.ศ.2506 โอนกลับมาเป็นโรงเรียนเทศบาลอีกครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร”  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
 สถานที่ตั้งและขนาดของโรงเรียน
            โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร  ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน  และทางฝั่งตะวันตกของถนนขุนช้าง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดประตูสาร มีเนื้อที่ประมาณ  8  ไร่  2  งาน  4  ตารางวา  มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ               ติดกับวัดประตูสาร และบ้านเรือนราษฎร
ทิศตะวันออก         ติดถนนขุนช้าง และบ้านเรือนราษฎร
ทิศใต้                   ติดบ้านเรือนราษฎร และที่ดินทำการเกษตรของราษฎร
ทิศตะวันตก           ติดที่ดินทำการเกษตรของราษฎร
            โรงเรียนเทศบาล  1  วัดประตูสาร ประกอบด้วย อาคารเรียน คือ
            1.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้นใต้ถุนสูงโล่ง  1  หลัง  ชั้นบนใช้เป็นอาคารเรียนชั้น ป.5 จำนวน  3  ห้องเรียน ชั้น ป. 4 จำนวน  1  ห้องเรียน  ข้างล่างเป็นห้องพยาบาล  และห้องเรียนชั้น ป. 1  จำนวน  1  ห้องเรียน
            2.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  2 หลัง หลังละ 10  ห้องเรียน หลังแรกใช้เป็นห้องเรียน ชั้น ป. 1-4  รวม 10 ห้องเรียน  ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหาร  หลังที่ 2 ใช้เป็นห้องฝึกทักษะต่างๆ ห้องผู้บริหาร  ห้องวิชาการ   ห้องธุรการ  และห้องสมุด   ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหารของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
            3.อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ใช้เป็นห้องประชุม โรงฝึกพลศึกษา อาคารนี้ยังให้ประชาชนใช้จัดงานมงคลต่าง ๆ หรือให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นสถานฝึกอบรม
            4.อาคารไม้ชั่วคราว ใช้เป็นที่จัดเตรียม ปรุงอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
            5.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1  หลัง 18 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องฝึกทักษะ ห้องสมุด และห้องสหกรณ์
 
สภาพเศรษฐกิจบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน
            สภาพเศรษฐกิจของประชาชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน  ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  มีบางส่วนที่อยู่ริมถนนเปิดร้านค้าขาย แต่สภาพเศรษฐกิจไม่ดีเท่ากับทางพื้นที่ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำท่าจีน
สภาพสังคมบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน
            จากสภาพบ้านเรือนจะพบว่า เป็นสภาพบ้านเรือนที่ได้ทำการก่อสร้างมานาน โรงเรือนส่วนมากปลูกเป็นห้องแถวชั้นเดียวบ้างสองชั้นบ้าง ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นคนเก่าคนแก่ที่ตั้งรกรากอยู่มานาน สภาพสังคมจึงค่อนข้างเงียบสงบ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ไม่สับสนวุ่นวาย ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกัน เป็นญาติกัน ให้ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม หรืองานบุญงานประเพณีเป็นอย่างดี

สีประจำโรงเรียน
แสด – ดำ ”